fbpx Zasady wynajmu sal | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zasady wynajmu sal

Zasady wynajmu pomieszczeń dydaktycznych i powierzchni na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: 

Organizacja imprez i zgromadzeń w budynkach i na terenie Uniwersytetu Gdańskiego

Zasady bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach Uniwersytetu Gdańskiego określa Regulamin, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 50/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 marca 2021 roku.

 

W celu przeprowadzenia imprezy (niespełniającej warunków imprezy masowej) w budynkach lub na terenie Uniwersytetu Gdańskiego organizator, nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do Kanclerza z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy.

 

W celu przeprowadzenia imprezy masowej w budynkach lub na terenie Uniwersytetu Gdańskiego organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do Kanclerza z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

Wynajem pomieszczeń i przestrzeni na Wydziale Nauk Społecznych UG

Podania o wynajem pomieszczeń dydaktycznych i przestrzeni WNS sporządza się w formie pisemnej adresowanej do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Wzór podania (wniosku) dostępny jest jako załącznik u dołu strony. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie dokumentu - jest to warunkiem rozpatrzenia wniosku oraz wystawienia faktury.

Podmiot dokonujący wynajmu ma obowiązek posiadania oryginału dokumentu z potwierdzeniem zgody na wynajem pomieszczeń w obiekcie Wydziału Nauk Społecznych UG (w szczególności sal audytoryjnych) – dokument należy okazać podczas pobierania klucza (kluczy) z Portierni Wydziału. Osoba wyznaczona przez organizatora przedsięwzięcia (wymieniona w podaniu) odpowiedzialna jest za dopełnienie czynności związanych z wypożyczeniem zamówionego sprzętu (komputer przenośny, adapter sygnałowy, mikrofon przewodowy, mikrofon bezprzewodowy, wskaźnik laserowy, prezenter lub inny sprzęt) – zgłoszenia się do pokoju C101, podpisania rewersu wypożyczenia, pobrania sprzętu. Podpisanie rewersu wypożyczenia oznacza przejęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Po zakończeniu wynajmu (wypożyczenia sprzętu) przedstawiciel organizatora zwraca go do pokoju C101 lub do Portierni Wydziału (w przypadku, gdy czas wynajmu (wypożyczenia sprzętu) kończy się po zakończeniu dyżuru pracownika Samodzielnej sekcji ds. Aparatury w pokoju C101. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z działaniem lub podłączeniem sprzętu komputerowego, projekcyjnego, nagłośnieniowego lub innego w salach będących przedmiotem wynajmu należy zgłaszać się do pracownika Samodzielnej sekcji ds. Aparatury w pokoju C101. Podmiot wynajmujący jest odpowiedzialny organizacyjnie i materialnie za przebieg organizowanego przedsięwzięcia, w szczególności za udostępnione mu wyposażenie. Obowiązkiem wynajmującego jest dopilnowanie staranności w zakresie wyłączenia sprzętu będącego wyposażeniem sal oraz zamknięcia pomieszczenia na klucz (przed jego zwrotem do Portierni Wydziału). W przypadku opuszczania pomieszczenia przez uczestników przedsięwzięcia podczas przerw organizator jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia pozostawionego w pomieszczeniu lub właściwe poinstruowanie uczestników przedsięwzięcia o konieczności zabezpieczenia swojej własności.

 

Dostępność do wynajmowanych pomieszczeń należy potwierdzić:

Audytoria - u kierownika Samodzielnej Sekcji ds. aparatury: mgr. Jarosława Jurkowskiego oraz u osób sporządzających plany zajęć w poszczególnych Instytutach WNS:

  • Instytut Psychologii – Pani mgr Renata Czyżycka, nr pokoju C 323, tel. 58 523 43 36
  • Instytut Filozofii, Instytut Socjologii oraz Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Pani mgr Katarzyna Rudzińska, nr pokoju S 438, tel. 58 523 44 38
  • Instytut Politologii – Pani mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk, nr pokoju D 418, tel. 58 523 41 61
  • Instytut Pedagogiki – Pani mgr Karolina Malenda, nr pokoju A 408, tel. 58 523 42 50

Pomieszczenia (sale dydaktyczne) – u osób sporządzających plany zajęć w poszczególnych Instytutach WNS:

  • Instytut Psychologii – Pani mgr Renata Czyżycka, nr pokoju C 323, tel. 58 523 43 36
  • Instytut Filozofii, Instytut Socjologii oraz Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Pani mgr Katarzyna Rudzińska, nr pokoju S 438, tel. 58 523 44 38
  • Instytut Politologii – Pani mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk, nr pokoju D 418, tel. 58 523 41 6
  • Instytut Pedagogiki – Pani mgr Karolina Malenda, nr pokojunr pokoju A 408, tel. 58 523 42 50

Sala Obrad Rady Wydziału – w Biurze Dziekana WNS, nr pokoju S 303/ S 304

Powierzchnie – u Pani mgr Małgorzaty Kuczkowskiej, nr pokojuS 112, tel. 58 523 42 10

 

W przypadku nieodpłatnego wynajmu pismo wraz ze zgodą Dziekana WNS należy dostarczyć do Kanclerza UG.

Cennik i procedury związane z płatnym wynajmem opisuje Zarządzenie Rektora UG Nr 13/R/11 z dnia 28.01.2011 w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.

Wypełniony i kompletny wniosek należy dostarczyć do Biura Dziekana WNS.

 

Miejsce skladania i odbierania wniosków:

Biuro Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

pok. S 303/ S 304, tel. 58 523 44 26.

 

Wzór wniosku u wynajem pomieszczeń i powierzchni na WNS

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 sierpnia 2022 roku, 13:19